Tytuł artykułu: Badania geotechniczne do oceny warunków posadowienia w strefach przykrawędziowych Skarpy Warszawskiej

Autorzy: BAJDA, M., KODA, E.

Słowa kluczowe: badanie geotechniczne, parametry mechaniczne, osady zboczowe

Streszczenie: W artykule przedstawiono badania do oceny warunków geotechnicznych posadowienia w rejonie ul. Tamka w Warszawie. Przypowierzchniową strefę podłoża budują spoiste osady koluwialno-deluwialne oraz aluwia okresowych cieków, leżące na erozyjno-glacitektonicznej powierzchni iłów pstrych pliocenu. Na podstawie analizy materiałów archiwalnych, badań terenowych (wiercenia, sondowania CPTU i DMT) oraz badań laboratoryjnych właściwości gruntów (próbki NNS, NW i NU) określono budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne oraz dokonano ilościowej i jakościowej oceny parametrów geotechnicznych gruntów występujących w badanym podłożu. W artykule skoncentrowano się na analizie wyników badań geotechnicznych oraz właściwościach fizyczno-mechanicznych gruntów w celu wydzielenia w budowie podłoża osadów antropogenicznych, zboczowych i rzecznych oraz stropu silnie zaburzonych osadów plioceńskich i podania ich przydatności na cele posadawiania budowli. Wskazano na znaczenie utworów zboczowych i zaburzeń w stropie iłów trzeciorzędowych w ocenie geotechnicznych warunków posadowienia.

Cytowanie w stylu APA: Bajda, M. & Koda, E. (2013). Badania geotechniczne do oceny warunków posadowienia w strefach przykrawędziowych Skarpy Warszawskiej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (2), 126-136.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bajda & Koda, 2013), następne powołania: (Bajda & Koda, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Bajda, Marek, Eugeniusz Koda. "Badania geotechniczne do oceny warunków posadowienia w strefach przykrawędziowych Skarpy Warszawskiej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 60 ser., vol. 22, nr 2, (2013): 126-136.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bajda, & Koda 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bajda_Koda_2013_PNIKS, author={Bajda, Marek and Koda, Eugeniusz}, title={Badania geotechniczne do oceny warunków posadowienia w strefach przykrawędziowych Skarpy Warszawskiej.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN60/A3/art3.pdf}, year={2013}, volume={22 (2)}, number={60}, pages={126-136}}

Pełny tekst PDF


Go Back